Leica PL APO 100x/1.40-0.70na Oil with Correction Collar

Request a Quote
Leica PL APO 100x/1.40-0.70na Oil with Correction Collar
Code: 11506038
Price: $3,000.00 Quantity:
Leica PL APO 100x/ 1.40na to 0.70na w/correction collar
Infinity Corrected, M25 Thread
Leica Part #11506038 or 506038
Request a Quote